Prizidek nove telovadnice k Osnovni šoli Vižmarje Brod Ljubljana 2017 končano
»Najboljša in najcenejša zdravilnica je telovadnica.« (Viktor Murnik)

Vodila zamisel postavitve nove stavbe v prostor se nanaša na oblikovanje in zamejitev enotnega vhodnega prostora, trga, za obe stavbi. 130 metrov dolgo, prečno členjeno pritlično telo osnovne šole, ki je na zahodu zaključeno z novo dozidavo v enaki logiki in delno vkopano 50 metrov široko telo pričujočega dvoranskega objekta na skrajnem SZ vogalu območja, tvorita južni in zahodni rob velike tlakovane odprte javne površine. Severni rob novega šolskega dvorišča in vstopne ploščadi v telovadnico, fizično definira ulica Na Gaju z enostranskim drevoredom, doživljajsko pa mogočna južna pobočja Grmade in Šmarne gore, ki sta v bližnji veduti močno prisotni, v daljavi pa se sestavljata z obzornico Kamniško-Savinjskih Alp.
V tlorisu skoraj kvadraten volumen nove stavbe, je z nazaj umaknjeno vhodno partijo v pritličju členjen tako, da ga v prostoru doživljamo kot nevsiljiv in umirjen odgovor vzdolžni pritlični masi šolske stavbe. Objekta povezuje podzemni povezovalni hodnik, tako da lahko zunanje šolske površine ostanejo enotne. Ta se navezuje na obstoječi severni šolski hodnik, katerega iztek preoblikujemo v stopnišče, ki se spusti do podzemnega hodnika tako, da vzpostavimo neposredno povezavo z garderobami na nivoju glavne dvorane. Stopnišče je predvidoma opremljeno s pomično ploščadjo za gibalno ovirane. Povezava z dostopom do športnih igrišč in večnamenske dvorane omogoča tako uporabo filtra čisto-umazano ali pa neposredno dostopnost tistim, ki iz šolskega poslopja pridejo že telovadno opremljeni.

Z volumnom male dvorane nadkrita niša glavnega vhoda, ki v podaljšku trga služi tudi kot kolesarnica, je s stekleno fasado neposredno preko avle povezana s tribunami glavne dvorane. Pogled se skozi telovadnico odpre proti zahodu, v ohranjeno ravninsko krajino savskega proda z linijskimi zasaditvami visoke vegetacije. Na glavno avlo se poleg kabinetov z garderobami, klubskih prostorov, javnih sanitarij in recepcije navezuje glavno stopnišče z dvigalom, ki povezuje sklop centralnih garderob v kleti in garderobe večnamenske dvorane v nadstropju.

Avtorji: Rok Žnidaršič, u.d.i.a., Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

Sodelavci: Dino Mujić, m.i.a, Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a., Teja Gorjup, abs.arh., Iztok Kavčič, u.d.i.k.a., Dejan Fortuna, u.d.i.a., Samo Mlakar, u.d.i.a.

Naročnik: MOL

Leto projekta: 2017; Leto izvedbe: 2019

Površina: 28.930 m2; Pozidana površina parcele: 3.500 m2

Nagrade: 1. nagrada na javnem natečaju